บุคลากร วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
หัวหน้าสำนักงาน


นางสาวน้ำทิพย์ กลีบบัวบาน
หัวหน้าสำนักงาน

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป


นางสาวสุภาพ พฤฒิสาริกร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลและฝ่ายธุรการ

พีชญาณัท ก้อนทองคำ
เจ้าหน้าทีประชาสัมพันธ์
นางสาวภานุชนาถ  เพิ่มพูล
นักวิชาการเงินและบัญชี


นางสาวปวีณา  ศรีบุญเรือง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (เลขานุการ คณบดี)
นายวชิรศักดิ์ ถิ่นทวี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายมานนท์ อรัญคีรี
เจ้าหน้าที่ฝ่ายโสตทัศนศึกษา

ฝ่ายบริการการศึกษา
นางสาวนันทิกา อนุโต
นักวิชาการศึกษา
นางสาวลักขณา  โตม่วง
นักวิชาการศึกษา
นางสาวมณีรัตน์ ทองโอน
นักวิชาการศึกษา

นางสาวกัษมารา  ศรสวรรค์
นักวิชาการศึกษา(งานวิเทศสัมพันธ์)


นางสาวภาวิณี เทียนมณี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพนางสาวรุจเรศ พินธุวัฒน์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวจุไรรัตน์ อนุพันธ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ฝ่ายกิจนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรมฝ่ายพัสดุฝ่ายงานวิจัยและบริการวิชาการ
นายชนะอัญญ์ อุไรรักษ์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา
นายจเร นาคทองอินทร์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัสดุ
นางพัทธนันท์ โรจน์รุ่งวัฒน์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

เจ้าหน้าที่ประจำโครงการ

นางสาวศุทธินี ไชยรัตน์
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต 
สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ

นายสุภกร ตันวราวุฒิชัย
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิ
สาขาวิชาการจัดการการกีฬา

นางสาวมนัญชยา บัวขาว
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิ
สาขาวิชาการจัดการการกีฬา
นางสาวสุจินตนา  บุญทวี
ปริญญาโทและปริญญาเอก 
หลักสูตรการจัดการการกีฬา 
นางสาวเกสอน ชื่นหญ้าปลอก
ปรัญญาดุษฏีบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ
นางสาวพัฒน์นรี บุญมั่ง
ปรัญญาดุษฏีบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ
นางสาวยัซมี  เจ๊ะเต๊ะ
ปริญญาเอก
หลักสูตรนวัตกรรมการจัดการ ภาษาจีน
นางสาวรีฮัมห์  เจ๊ะเต๊ะ
ปริญญาเอก
หลักสูตรนวัตกรรมการจัดการ ภาษาจีน
นายวรเมธี บุญยุก
ศูนย์การศึกษาวิทยาเขตระนองนายวิสุทธิณัฐ วิภาคกิจอนันต์
ฝ่ายวิชาการ (จีน)


น.ส.สุดารัตน์ ชิราพฤกษ์
ฝ่ายวิชาการ (จีน)
แม่บ้านนางทองมัวน  กะจะนอก
แม่บ้าน อาคาร 37

นางปราณี ละเอียดอ่อน
แม่บ้าน อาคาร 37
นางเยาวเรศ พูวิบูลย์
แม่บ้าน อาคาร 28

นางทองสุข  รุณน้อย
แม่บ้าน อาคาร 28

งานยานพาหนะ
นายเอกรัฐ ปฐมลิขิตกาญจน์
เจ้าหน้าที่งานยานพาหนะ