บุคลากร วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการหัวหน้าสำนักงาน
นางรวินันท์ พระยาน้อย
หัวหน้าสำนักงาน


ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาวสุภาพ พฤฒิสาริกร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลและฝ่ายธุรการ

พีชญาณัท ก้อนทองคำ
เจ้าหน้าทีประชาสัมพันธ์
นางสาววาสนา พงษ์วิลัย

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวปวีณา  ศรีบุญเรือง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายวชิรศักดิ์ ถิ่นทวี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายมานนท์ อรัญคีรี
เจ้าหน้าที่ฝ่ายโสตทัศนศึกษา

ฝ่ายบริการการศึกษา

นางสาวนันทิกา อนุโต
นักวิชาการศึกษา
นางสาวลักขณา  กลีบบัวบาน
นักวิชาการศึกษา
นางสาวมณีรัตน์ ทองโอน
นักวิชาการศึกษานายชนะอัญญ์ อุไรรักษ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวมุนิน น้อยหา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวภาวิณี เทียนมณี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ


นางสาวรุจเรศ พินธุวัฒน์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวจุไรรัตน์ อนุพันธ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม 

นายจเร นาคทองอินทร์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
ฝ่ายพัสดุ
นางสาวยัซมี  เจ๊ะเต๊ะ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัสดุ


ฝ่ายงานวิจัยและบริการวิชาการ
นางพัทธนันท์ โรจน์รุ่งวัฒน์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ


นางสาวกัษมารา  ศรสวรรค์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ


เจ้าหน้าที่ประจำโครงการ

นางสาวศุทธินี ไชยรัตน์
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ
นายสุภกร ตันวราวุฒิชัย
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการกีฬา
นางสาวมนัญชยา บัวขาว
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการกีฬานางสาวสุจินตนา  บุญทวี
ปริญญาโทและปริญญาเอก หลักสูตรการจัดการการกีฬา
นางสาวเกสอน ชื่นหญ้าปลอก
ปรัญญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ
นางสาวพัฒน์นรี บุญมั่ง
ปรัญญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการนางสาวรีฮัมห์  เจ๊ะเต๊ะ
ปริญญาเอกหลักสูตรนวัตกรรมการจัดการ ภาษาจีน
น.ส.สุดารัตน์ ชิราพฤกษ์
ฝ่ายวิชาการ (จีน)
นายวิสุทธิณัฐ วิภาคกิจอนันต์
ฝ่ายวิชาการ (จีน)

แม่บ้านนางทองมัวน  กะจะนอก
นางเยาวเรศ พูวิบูลย์
นางปราณี ละเอียดอ่อน

นางสาวธัญัคฐ์ษร อำคำพนักงานขับรถ


นายธนกฤต ภาคเกษี
พนักงานขับรถ