หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าวประกาศ > ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 นักศึกษารหัส 59-61
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 นักศึกษารหัส 59-61

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2018-12-06 15:58:26

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561

 นักศึกษารหัส 59-61 


ตารางเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป : ตารางเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป GE.pdf

สาขาวิชาการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ : สาขาวิชาการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ MIS.pdf

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการตลาด : สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการตลาด ITM.pdf

สาขาวิชาการจัดการทุนมนุษย์และองค์การ : สาขาวิชาการจัดการทุนมนุษย์และองค์การ HCM.pdf

สาขาวิชาการจัดการคุณภาพ : สาขาวิชาการจัดการคุณภาพ QM.pdf

สาขาวิชารัฐศาสตร์ ภาคปกติ : สาขาวิชารัฐศาสตร์ ภาคปกติ PS.pdf

สาขาวิชารัฐศาสตร์ โครงการบุคคลทั่วไป : สาขาวิชารัฐศาสตร์ โครงการบุคคลทั่วไป PS.pdf

สาขาวิชารัฐศาสตร์ โครงการตำรวจ : สาขาวิชารัฐศาสตร์ โครงการตำรวจ PS.pdf

สาขาวิชารัฐศาสตร์ โครงการกองทัพบก : สาขาวิชารัฐศาสตร์ โครงการกองทัพบก PS.pdf