หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าวรับสมัคร > ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (รอบที่ ๑) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการการกีฬา (ระบบศึกษาทางไกล) ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (รอบที่ ๑) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการการกีฬา (ระบบศึกษาทางไกล) ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2022-06-16 15:08:52

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (รอบที่ ๑)  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการการกีฬา (ระบบศึกษาทางไกล) ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕