หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวแผนงานและประกันคุณภาพ
ข่าวแผนงานและประกันคุณภาพ

มอบรางวัลให้กับสาขาวิชาที่ได้รับคะแนนผลการประเมินประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตรที่มีผลประเมินดีที่สุด
รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  มอบรางวัลให้กับสาขาวิชา ...
2022-10-18 10:24:01
หัวหน้าสำนักงานวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าร่วมประชุมชี้แนวทางการแสดงผลงานของกลุ่มความรู้ในกิจกรรม KM SHOW&SHARE
3 กันยายน 2564 นางสาวน้ำทิพย์ กลีบบัวบาน หัวหน้าสำนักงานวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ พร้อมด้วย นางสา ...
2021-09-06 13:50:21
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต นวัตกรรมการจัดการทุนมนุษย์และการประกอบการ รับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 - 16.00 น. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต นวัตกรรมการจ ...
2021-08-02 15:50:06
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การจัดการฟุตบอลอาชีพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 รับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 - 16.00 น. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การจัดการฟุตบ ...
2021-07-19 19:44:58
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการตลาด ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563
วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการตลาด หลัก ...
2021-07-20 16:11:06
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การจัดการการกีฬา ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563
วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การจัดการการกีฬา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 เ ...
2021-07-20 16:18:08
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การจัดการการกีฬา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 เกณฑ์มาตรฐาน ปี พ.ศ. 2558
วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 - 16.00 น. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การจัดการการ ...
2021-07-19 19:03:17
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการคุณภาพ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet
วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 - 16.00 น. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการคุณภาพ ห ...
2021-07-19 19:03:32
ว.นวัตกรรมฯ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562
วันพฤหัสบดี ที่ 10 กันยายน 2563 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการ ...
2020-09-10 16:14:34
ข่าวปัจจุบัน