หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > แสดงความยินดี กับ นายวิชา ขันคำ บุคลากรฝ่ายอาคารสถานที่และบริการ กองกลาง
แสดงความยินดี กับ นายวิชา ขันคำ บุคลากรฝ่ายอาคารสถานที่และบริการ กองกลาง

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2022-06-16 17:14:23


รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ พร้อมด้วย ผศ.ดร.สุพัตรา ปราณี รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ร่วมมอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดี กับ นายวิชา ขันคำ บุคลากรฝ่ายอาคารสถานที่และบริการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี   นักศึกษาปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ ในโอกาสที่ได้ผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 5 บท ประสบความสำเร็จเป็นที่เรียบร้อย ในนามของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้