หน้าหลัก > ข่าว > ความร่วมมือทางวิชาการและเครือข่ายพันธมิตร > Office of International Education Affairs: OIEA พร้อมขับเคลื่อน และผลักดันการจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี โท เอก สำหรับนักศึกษาจีน
Office of International Education Affairs: OIEA พร้อมขับเคลื่อน และผลักดันการจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี โท เอก สำหรับนักศึกษาจีน

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2021-07-20 16:01:51


Office of International Education Affairs: OIEA   พร้อมขับเคลื่อน และผลักดันการจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี โท เอก สำหรับนักศึกษาจีน

วันศุกร์ ที่16 กรกฎาคม 2564  รศ.ดร. ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานมอบนโยบายเพื่อขับเคลื่อนและผลักดันการจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี โท เอก สำหรับนักศึกษาจีนให้กับ Office of International Education Affairs: OIEA โดยมี ผศ.ดร.ปรเมษฐ์ แสงอ่อน ผู้อำนวยการเป็นผู้รับมอบนโยบาย ในการนี้มีรองอธิการบดีมหาวิทยาลัย รศ.ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  ผศ.ดร. ดวงสมร รุ่งสรรค์โพธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ผศ.ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ คณบดีศิลปกรรมศาสตร์ ประธานหลักสูตร ประธานโครงการ หัวหน้าสาขา ทั้งหมด 21 หลักสูตรเข้าร่วมประชุมในรูปแบบการประชุมออนไลน์

www.ssru.ac.th