หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการมอบATK และหน้ากากอนามัย จำนวนอย่างละ 10,000 ชุด
โครงการมอบATK และหน้ากากอนามัย จำนวนอย่างละ 10,000 ชุด

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2022-07-18 09:05:06โครงการมอบATK และหน้ากากอนามัย จำนวนอย่างละ10,000 ชุด ให้กับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ท่านตรีนุช เทียนทอง และท่านที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ท่านสุทธิชัย จรูญเนตร เพื่อนำไปใช้แจกจ่ายให้กับโรงเรียนในสังกัด โดยบริษัท เอช ไอ พี โกลบอล จำกัด และ สมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย Mr.โทนี่ หยาง ประธานกรรมการบริหาร โดยมี 1.ผศ.ดร.ธนพล ก่อฐานะ ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2. ผศ.ดร.ชัยธนัตถ์กร ภวิศพิริยะกฤติ หัวหน้าหลักสูตรเพื่อการพัฒนาข้าราชการครู หลักสูตรส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อยกระดับทักษะดิจิทัล พัฒนาการจัดการศึกษา 3.ผู้ประสานงาน นายธีรศักดิ์ ยอดทอง กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ ที่ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัดและผู้ช่วยหัวหน้าหลักสูตรเพื่อการพัฒนาข้าราชการครู

หลักสูตรส่งเสริมและสนับสนุน เพื่อยกระดับทักษะดิจิทัลพัฒนาการจัดการศึกษาในสื่อการเรียนการสอนและการจัดการชั้นเรียนด้วยแอปพลิเคชันด้านการศึกษา ให้มีคุณภาพสู่นโยบายประเทศไทยยุคดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 4. อาจารย์ศรัณย์ธร กิตติวรานันท์ ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท เอช ไอ พี โกลบอล จำกัด 5. นายจิรวัฒน์ อุทโท ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท เอช ไอ พี โกลบอล จำกัด 6. นางสาวณหทัย แท่งทองหลาง ฝ่ายสนับสนุน บริษัท เอช ไอ พี โกลบอล จำกัด