หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ระดับปริญญาตรี(ต่อเนื่อง) กับนักศึกษาระดับ ปวส. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอเซีย
ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ระดับปริญญาตรี(ต่อเนื่อง) กับนักศึกษาระดับ ปวส. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอเซีย

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2023-01-11 15:32:54

วันที่ 28 ธ.ค.2565 สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการคุณภาพและสาขาวิชาการตลาดดิจิทัล วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เข้าพบปะนักศึกษาระดับ ปวส. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอเซีย ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกัน เพื่อประชาสัมพันธ์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ระดับปริญญาตรี(ต่อเนื่อง) แก่ นักศึกษาที่สนใจเข้าสมัครเรียน นำโดย ผศ.เอกณรงค์ วรสีหะ หัวหน้าสาขานวัตกรรมการจัดการคุณภาพ อ.สถาปัตย์ กิลาโส หัวหน้าสาขาการตลาดดิจิทัล อ.พาโชค เลิศอัศวภัทร หัวหน้าสาขาการจัดการอีสปอร์ต และ อ.ดร.นธายุธ วันทยากุล

On December 28, 2022, representatives from the Quality Management Innovation Program and the Digital Marketing Program College of Innovation and Management Suan Sunandha Rajabhat University met with vocational students from Asian Vocational College to publicize the Bachelor of Business Administration Program Bachelor's degree (continuing) for students interested in enrolling, led by Asst. Prof. Eknarong Worasiha, Head of Quality Management Innovation, Ajarn Sathapat Kilaso, Head of Digital Marketing, Ajarn Pachoke Lert-asavapatra, Head of E-Sports Management Branch and Dr. Nathayuth Wantayakul