หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > แสดงความยินดีกับนักศึกษาปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ ในโอกาสที่ได้ผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
แสดงความยินดีกับนักศึกษาปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ ในโอกาสที่ได้ผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2022-07-18 09:41:22


ผศ.ดร.สุพัตรา ปราณี รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ มอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดี กับ นางสาวจตุพร อุ่นประเสริฐ  นักศึกษาปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ ในโอกาสที่ได้ผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 5 บท ประสบความสำเร็จเป็นที่เรียบร้อย ในนามของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้