หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าร่วมสอบวิทยานิพนธ์ และขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่สอบผ่านระดับปริญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ
รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าร่วมสอบวิทยานิพนธ์ และขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่สอบผ่านระดับปริญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2022-06-06 10:44:01

รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าร่วมสอบวิทยานิพนธ์ และขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่สอบผ่านระดับปริญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ โดยขอแสดงความยินดีดังรายชื่อ

    1. นางสุไอดา  วงศ์อนวัช

    2. นางสาวปวีณา  ศรีบุญเรือง 

ณ ห้องประชุมชั้น 2 วิทยาลัยนวัตกรรมการและการจัดการ และระบบ ZOOM ออนไลน์