หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รับมอบ ATK จำนวน 1000 ชิ้น จาก บริษัท เอช ไอ พี โกลบอล จำกัด และ สมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย
รับมอบ ATK จำนวน 1000 ชิ้น จาก บริษัท เอช ไอ พี โกลบอล จำกัด และ สมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2022-06-16 18:25:06

วันอังคาร ที่ 14 มิถุนายน 2565 ผศ.ดร.ธนพล  ก่อฐานะ  ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจ และประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ได้รับมอบหมายจาก รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ   รับมอบ  ATK  จำนวน 1000 ชิ้น จาก บริษัท เอช ไอ พี โกลบอล จำกัด และ สมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย    โดย   Mr.โทนี่  หยาง ประธานกรรมการบริหาร และตัวแทนจากบริษัท บริษัท เอช ไอ พี โกลบอล จำกัด และ สมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทยประกอบด้วย  นางสาววลัญญา แซ่หยาง   นายธีรศักดิ์ ยอดทอง  และ นางสาวอภิรดี วิบูลพืช 

และตัวแทนผู้รับมอบ ATK จากวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ   ประกอบด้วย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลภัสสรณ์ สิทธิวรงค์ชัย  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา ปราณี   รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ    ผศ.ดร.ชัยธนัตถ์กร ภวิศพิริยะกฤติ อาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ  ทั้งนี้เพื่อให้วิทยาลัยฯได้จัดสรรให้กับนักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ในการจัดการเรียนการสอนแบบ onsite