หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > อาจารย์ ดร.อนุชิต กุลวานิช รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ และประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการกีฬา ได้รับเลือกให้รับตำแหน่งประธานสหกรณ์เนชั่นมัลติมีเดีย กรุ๊ป ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565
อาจารย์ ดร.อนุชิต กุลวานิช รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ และประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการกีฬา ได้รับเลือกให้รับตำแหน่งประธานสหกรณ์เนชั่นมัลติมีเดีย กรุ๊ป ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2023-01-11 15:27:37

อาจารย์ ดร.อนุชิต กุลวานิช รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ และประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการกีฬา ได้รับเลือกให้รับตำแหน่งประธานสหกรณ์เนชั่นมัลติมีเดีย กรุ๊ป ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 เมื่อวันก่อน

Dr. Anuchit Kulwanich, Associate Dean for Student Affairs and Arts and Culture, College of Innovation and Management, and Chairman of the Master of Business Administration Program Sports Management The previous day, at the 2022 Annual General Meeting, he was elected president of the Nation Multimedia Group cooperative.