หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ดร.พิเชษฐ์ เกิดวิชัย อาจารย์ประจำวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เข้าร่วมแนะนำ หลักสูตรต่าง ๆ อาทิ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการการกีฬา (ระบบการศึกษาทางไกล) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการก
ดร.พิเชษฐ์ เกิดวิชัย อาจารย์ประจำวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เข้าร่วมแนะนำ หลักสูตรต่าง ๆ อาทิ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการการกีฬา (ระบบการศึกษาทางไกล) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการก

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2023-01-11 16:02:09

เมื่อวันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2566 ดร.พิเชษฐ์ เกิดวิชัย อาจารย์ประจำวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เข้าร่วมแนะนำ หลักสูตรต่าง ๆ อาทิ  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการการกีฬา (ระบบการศึกษาทางไกล) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการกีฬา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการกีฬา  ให้กับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด ภาค 2 ที่โรงแรมรอยัลไดมอนด์ จังหวัดเพชรบุรี

On Friday 6 January, 2023, Dr. Piched Girdwichai, lecturer of College of Innovation and Management, Sunandha Rajabhat University participated in the introduction of various curriculum such as Bachelor of Business Administration Program in Innovation Sport Management (Distance Education) program, Master of Business Administration Program in Sport Management program, Master of Business Administration Program in Professional Football Management program, and Doctor of Philosophy Program in Sport Management program to the Sport Association of province, Region 2 at Royal Diamond Hotel, Phetchaburi, Thaland.