หน้าหลัก > ข่าว > ข่าววิจัยและบริการวิชาการ > โครงการบริการวิชาการ การอบรมเตรียมความพรอมและสรางวินัยใหเยาวชนของชุมชนสูประชาคมอาเซียน
โครงการบริการวิชาการ การอบรมเตรียมความพรอมและสรางวินัยใหเยาวชนของชุมชนสูประชาคมอาเซียน

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2017-12-14 14:18:13


อาจารย์ศิริญญา ศิริญานันท์ ได้จัดโครงการบริการวิชาการ การอบรมเตรียมความพรอมและสรางวินัยใหเยาวชนของชุมชนสูประชาคมอาเซียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนให้กับเยาวชนในชุมชน และเพื่อสร้างวินัยและเตรียมความพร้อมของเยาวชนในชุมชนสู่ประชาคมอาเซียน  ระหว่าง วันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2560โรงเรียนบ้านขะเนจื้อ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ซึ่งมีอาจารย์ และนักเรียน เข้าร่วมโครงการ โดยมีกิจกรรมให้ความรู้ และกิจกรรมสันทนาการให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ