หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > เรียนรู้การเมืองไทย
เรียนรู้การเมืองไทย

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2018-11-16 10:31:55

บรรยากาศการเรียนการสอนในสัปดาห์ที่ 9 ของนักศึกษารัฐศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ ๕

ในรายวิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ ดำเนินการสอนโดย พ.ต.อ.ดร.สุริยะ ประภายสาธ

ณ ห้อง 2832 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา