หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > จัดสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
จัดสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2018-11-19 14:15:10

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561 หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง ภาคพิเศษ

ได้จัดสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ให้แก่ พลตำรวจตรี พงศ์ชัย สุขะหุต นักศึกษาของหลักสูตร

ณ ห้องประชุมใหญ่ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ