หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > บรรยากาศทดสอบย่อย ในสัปดาห์ที่ 10 ของนักศึกษารัฐศาสตรมหาบัณฑิต
บรรยากาศทดสอบย่อย ในสัปดาห์ที่ 10 ของนักศึกษารัฐศาสตรมหาบัณฑิต

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2018-11-19 14:17:58

บรรยากาศทดสอบย่อย ในสัปดาห์ที่ 10 ของนักศึกษารัฐศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ 3, 4

ในรายวิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ ดำเนินการสอนโดย ผศ.ดร.วิจิตรา ศรีสอน 

ณ ห้อง 2835  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา