หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > บรรยากาศนักศึกษารัฐศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ 5
บรรยากาศนักศึกษารัฐศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ 5

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2018-11-19 14:23:00

บรรยากาศนักศึกษารัฐศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ 5 ศึกษาหาความรู้เรื่องการเมืองการปกครองไทย

ในวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ในรายวิชา การเมืองการปกครองไทย โดยได้รับเกียรติจาก

ดร.วัลลภ พิริยวรรธนะ มาบรรยาแก่นักศึกษา ณ ห้อง 2832 อาคาร 28 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา