หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > สัมมนาประชาธิปไตย
สัมมนาประชาธิปไตย

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2018-11-26 20:29:08

เมื่อวันพุธที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

ภาคพิเศษ บุคคลทั่วไป ได้จัดงานสัมมนา “ประชาธิปไตย” โดยได้รับเกียรติจาก

รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดการสัมมนา

และได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ไชยันต์ ไชยพร มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา

ณ ห้อง ๔๗๐๑ อาคาร ๔๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา