หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > เอกัตศึกษา
เอกัตศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2018-11-21 12:09:29

เมื่อวันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต ม.ราชภัฏสวนสุนันทา
ได้รับเกียรติจาก พันตำรวจเอก ดร.ปรีดา สถาวร
บรรยายในรายวิชาเอกัตศึกษาในทางทฤษฎีและปฏิบัติ
ณ ห้อง 2833 อาคาร 28 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
----------------------------------------------------------------
หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การเมืองการปกครอง)
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา
http://dps.cim.ssru.ac.th/