หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > เข้าใจรัฐศาสตร์
เข้าใจรัฐศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2018-11-21 12:25:40

บรรกาศการเรียนการสอน ในสัปดาห์ที่ 13 ของนักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ (บุคคลทั่วไป) 

ศึกษาหาความรู้ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ จากเหล่าคณาจารย์ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ 

อาทิ รองศาสตราจารย์ ศิโรตม์ ภาคสุวรรณ ในรายวิชา ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบื้องต้น

----------------------------------------------------
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ (โครงการบุคคลทั่วไป)
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา