หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ตำรวจและการเมือง
ตำรวจและการเมือง

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2018-11-21 12:36:42

บรรยากาศการเรียนการสอนในสัปดาห์ที่ 13 ของนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โครงการตำรวจฯ

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ในรายวิชาด้านรัฐศาสตร์ 

โดยได้รับเกียรติจากเหล่าคณาจารย์ผู้ทรงความรู้และประสบการณ์มาบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา

----------------------------------------------------

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ โครงการตำรวจฯ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา  โทรศัทพ์ติดต่อ 096-882-5265, 02-160-1557