หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ความร่วมมือทางวิชาการ
ความร่วมมือทางวิชาการ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2018-11-21 12:51:42

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์
ได้ทดลองสอนภาษาอังกฤษ ให้นักศึกษารัฐศาสตร์ โครงการตำรวจฯ รุ่นที่ 3
ณ อาคาร 28 (รัฐศาสตร์) ชั้น 3 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
โดยกิจกรรมนี้เป็นความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสาขาวิชารัฐศาสตร์ โครงการตำรวจฯ
กับสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ โครงการตำรวจฯ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา  โทรศัทพ์ติดต่อ 096-882-5265, 02-160-1557