หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ร.ม. รุ่น 3 เปิดโลกอาเซียน
ร.ม. รุ่น 3 เปิดโลกอาเซียน

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2018-03-02 11:28:17เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 พลตำรวจโท ดร.สัณฐาน ชยนนท์ ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐศาสตร์ ได้ดำเนินการสอนให้แก่นักศึกษา หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง รุ่นที่ 3 และ๔ ในรายวิชา การเมืองและนโยบายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยได้มีการให้ความรู้ ความเข้าใจ และนำเอาประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเมืองและนโยบายของประเทศไทย และประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมีประโยชน์ต่อนักศึกษามาสอดแทรกเข้าไปเพิ่มด้วย