หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > วิเคราะห์ไทย - อาเซียน
วิเคราะห์ไทย - อาเซียน

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2018-03-12 14:14:23บรรยากาศการเรียนการสอนและการนำเสนอรายงานการศึกษา ในสัปดาห์ที่ 10 ของนักศึกษารัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

การเมืองการปกครอง รุ่นที่ 3 และ 4 ในรายวิชา การเมืองและนโยบาย ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดำเนินการสอนโดย 

รองศาสตราจารย์ ศิโรตม์ ภาคสุวรรณ อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต

 

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 http://mps.cim.ssru.ac.th/