หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > เปิดโลกอาเซียนกับ รศ.ศิโรตม์
เปิดโลกอาเซียนกับ รศ.ศิโรตม์

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2018-03-05 14:28:05บรรยากาศการเรียนการสอนในสัปดาห์ที่ 9 ของนักศึกษารัฐศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ 3 ในวิชาการเมืองและนโยบายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดำเนินการสอนโดย รองศาสตราจารย์ ศิโรตม์ ภาคสุวรรณ  

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา http://mps.cim.ssru.ac.th/