หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > เรียนรู้พฤติกรรมการเมือง
เรียนรู้พฤติกรรมการเมือง

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2018-04-02 14:35:34บรรยากาศการเรียนการสอนและการนำเสนอรายงานการศึกษา ในสัปดาห์ที่ 13 ของนักศึกษารัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง รุ่นที่ 3 และ 4 ในรายวิชา พฤติกรรมการเมือง การเลือกตั้ง ดำเนินการสอนโดย รองศาสตราจารย์ ศิโรตม์ ภาคสุวรรณ อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต และรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต


หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา http://mps.cim.ssru.ac.th/