หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > รัฐศาสตร์ โท เอก ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
รัฐศาสตร์ โท เอก ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2018-04-24 17:00:52เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ณ ห้องประชุมใหญ่    วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา