หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > อาจารย์สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ เข้าร่วมโครงการอบรมบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
อาจารย์สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ เข้าร่วมโครงการอบรมบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2018-08-10 19:10:42วันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ นำโดย ผศ.ดร.ศุภรา เจริญภูมิ และผศ.ดร.ทวีป พรหมอยู่ อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ และคณะดำเนินงาน ได้เข้าร่วมประชุม โครงการอบรมบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งจัดโดยหน่วยงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา