หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > แสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ในโอกาสได้รับตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น
แสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ในโอกาสได้รับตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2020-08-24 10:04:46วันพุธที่ 22 กรกฎาคม  2563  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น  โดยมีอาจารย์ของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ได้รับการแต่งตั้งในครั้งนี้ด้วย ได้แก่ อาจารย์ ดร.ภัทรวิทย์  อยู่วัฒนะ  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  เป็น  ได้รับการแต่งตั้งเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ได้รับเกียรติยศ และความสำเร็จมา ณ โอกาสนี้ 

พีชญาณัท : ภาพ/รายงาน 

https://ssru.ac.th/

https://cim.ssru.ac.th/