หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > เรียนรู้รัฐธรรมนูญไทย
เรียนรู้รัฐธรรมนูญไทย

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2018-04-24 17:15:00บรรยากาศการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ของนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โครงการตำรวจฯ รุ่นที่ 3 ในรายวิชารัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองดำเนินการสอนโดย อาจารย์ ดร.สืบสวัสดิ์ วุฒิวรดิษฐ์

----------------------------------------------------

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โครงการตำรวจฯ
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
โทรศัทพ์ติดต่อ 096-882-5265, 02-160-1557