หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > รัฐศาสตร์ โท-เอก เปิดให้คำปรึกษาเรื่องการทำวิจัย
รัฐศาสตร์ โท-เอก เปิดให้คำปรึกษาเรื่องการทำวิจัย

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2018-02-12 09:47:42เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ผศ.ดร.วิจิตรา ศรีสอน ประธานหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง ได้ให้คำปรึกษาเรื่องการทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระแก่นักศึกษาของหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต และรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ที่กำลังอยู่ในระหว่างกระบวนการทำ ซึ่งในแต่ละสัปดาห์จะมีอาจารย์ผู้สอนหมุนเวียนมาให้คำปรึกษาโดยสามารถเข้าปรึกษาได้อีกครั้ง ในวันเสาร์ที่ 17 และ 24 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 - 16.00 น. ณ อาคาร 28 รัฐศาสตร์ ชั้น 3 ห้อง 2831