หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > รัฐศาสตร์ ตำรวจ เรียน GEL1103
รัฐศาสตร์ ตำรวจ เรียน GEL1103

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2018-05-16 09:58:24บรรยากาศการเรียนหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป (GE) ของนักศึกษารัฐศาสตร์ โครงการตำรวจ รุ่น 1 และ 2 ในรายวิชา GEL1103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน ดำเนินการสอ โดย อาจารย์ ดร.ทิฆัมพร พันลึกเดช ณ ห้องเรียน 2835 อาคารสมาคมชาวชัยนาท วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

----------------------------------------------------

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ)
โครงการตำรวจฯ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
โทรศัทพ์ติดต่อ 096-882-5265, 02-160-1557