หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ศึกษารัฐธรรมนูญไทย
ศึกษารัฐธรรมนูญไทย

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2018-04-02 14:30:58บรรยากาศการเรียนการสอนในสัปดาห์ที่ 13 ของนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ)โครงการความร่วมมือตำรวจฯ รุ่นที่ 3 ในรายวิชา รัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง ดำเนินการสอนโดย อาจารย์ ดร.สืบสวัสดิ์ วุฒิวรดิษฐ์

----------------------------------------------------

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ)
โครงการตำรวจฯ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
โทรศัทพ์ติดต่อ 096-882-5265, 02-160-1557