หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเลือกสรรผู้สมควรผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ปีการศึกษา 2562-2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี อาคาร 32 ชั้น 5
รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเลือกสรรผู้สมควรผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ปีการศึกษา 2562-2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี อาคาร 32 ชั้น 5

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2020-11-30 20:28:56


รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์  คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเลือกสรรผู้สมควรผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ปีการศึกษา 2562-2563  ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี อาคาร 32 ชั้น 5 ซึ่งการประชุมดังกล่าว รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุมครั้งนี้