หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ และผศ.ดร.ปรเมษฐ์ แสงอ่อน รองคณบดีฝ่ายบริหาร เข้าร่วมประชุมแนวทางการปรับปรุงและบริหารงบประมาณของหน่วยงาน ณห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี อาคาร 32 ชั้น 5
รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ และผศ.ดร.ปรเมษฐ์ แสงอ่อน รองคณบดีฝ่ายบริหาร เข้าร่วมประชุมแนวทางการปรับปรุงและบริหารงบประมาณของหน่วยงาน ณห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี อาคาร 32 ชั้น 5

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2020-11-30 20:54:52


รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ และผศ.ดร.ปรเมษฐ์ แสงอ่อน รองคณบดีฝ่ายบริหาร เข้าร่วมประชุมแนวทางการปรับปรุงและบริหารงบประมาณของหน่วยงาน ณห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี อาคาร 32 ชั้น 5 โดยมีรศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้