หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ป.เอก รัฐศาสตร์ รุ่น 2 จัดสัมมนาวิชาการ
ป.เอก รัฐศาสตร์ รุ่น 2 จัดสัมมนาวิชาการ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2018-01-23 11:28:59เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม Mittapan โรงแรมราชศุภมิตร จังหวัดกาญจนบุรี นักศึกษาปริญญาเอก รุ่นที่ 2 ของหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง (ภาคพิเศษ)วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง รัฐธรรมนูญประเทศไทยภายใต้วิกฤติความคิดที่แตกต่าง โดยมี นายบวรศักดิ์ วานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ให้เกียรติเป็นให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดโครงการ การสัมมนานี้มีคณาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เข้าร่วมฟังการสัมมนาในครั้งนี้ด้วย