หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > สาขาการจัดการฟุตบอลอาชีพเข้าร่วมโครงการ มหาวิทยาลัยสีเขียวกิจกรรม 5ส (Big Cleaning Day) ประจำปีงบประมาณ 2561
สาขาการจัดการฟุตบอลอาชีพเข้าร่วมโครงการ มหาวิทยาลัยสีเขียวกิจกรรม 5ส (Big Cleaning Day) ประจำปีงบประมาณ 2561

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2018-08-03 11:38:25วันที่ 26 กรกฎาคม 2561  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการ มหาวิทยาลัยสีเขียวกิจกรรม 5ส  (Big Cleaning Day) ประจำปีงบประมาณ 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 ณ ลานกิจกรรมวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ อาคาร 37 เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมช่วยพัฒนาบุคลากร และนักศึกษาให้มีความเป็นระเบียบมีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีมีความสะอาดควบคู่กันไปกับการเพิ่มประสิทธิสิทธิภาพและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และเป็นการแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในการบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ให้กับส่วนรวม ส่งผลต่อการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรภายนอก  ทั้งนี้ ได้รับเกียรติ จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปรเมษฐ์ แสงอ่อน รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ กล่าวเปิดงาน โครงการดังกล่าว ซึ่งผู้เข้าร่วมนำทีมโดย ดร.ณัทกิจพัฒน์ หอมวิจิตรกุล อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการฟุตบอลอาชีพ รวมทั้ง คณาจารย์และบุคลากรของวิทยาลัย เข้าร่วมโครงการดังกล่าว