หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ จัดประชุมให้ความรู้การสอบค้นคว้าอิสระและการเตรียมพร้อมไปศึกษาดูงาน ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรฯ รุ่น ๐๒
สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ จัดประชุมให้ความรู้การสอบค้นคว้าอิสระและการเตรียมพร้อมไปศึกษาดูงาน ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรฯ รุ่น ๐๒

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2018-08-15 15:21:55วันที่  ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ หลักสูตรบริหารมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดประชุมให้ความรู้การสอบค้นคว้าอิสระและการเตรียมพร้อมไปศึกษาดูงาน ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรฯ รุ่น ๐๒ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในกระบวนต่างๆ ณ อาคารสมาคมชาวชัยนาท ชั้น ๓ เวลา ๑๘.๐๐ - ๒๑.๐๐ น. ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.พิเชษฐ์ เกิดวิชัย ประธานประจำหลักสูตรฯ ดร.ณัทกิจพัทน์ หอมวิจิตรกุล อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ และ ดร.สุรเชษฐ์ สุชัยยะ อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ เป็นวิทยากร