หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > อาจารย์ สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ เข้าร่วมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
อาจารย์ สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ เข้าร่วมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2018-08-06 15:03:09
วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ – ๑๔.๐๐ น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดกิจกรรม การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ โรงละคร คณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น ๒ โดย ดร.ณัทกิจพัฒน์ หอมวิจิตรกุล อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ  เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว