หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > อาจารย์สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ เข้าร่วม โครงการอบรมบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
อาจารย์สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ เข้าร่วม โครงการอบรมบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2018-08-08 10:35:53วันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. หลักสูตรบริหารมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ  นำโดย ดร.ณัทกิจพัฒน์ หอมวิจิตรกุล และดร.สุรเชษฐ์ สุชัยยะ อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ และทีมงาน ได้เข้าร่วมประชุม โครงการอบรมบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งจัดโดยหน่วยงานบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา