หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > อาจารย์สาขาวิชา การจัดการฟุตบอลอาชีพ เข้าร่วมโครงการอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
อาจารย์สาขาวิชา การจัดการฟุตบอลอาชีพ เข้าร่วมโครงการอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2018-07-20 11:28:57วันที่ 19-20 กรกฎาคม 2561  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ร่วมกับ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน จัดโครงการอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  ณ ห้องประชุมนภา ชั้น 10 โรงแรมรอยัลริเวอร์ไซด์ สะพานซังฮี้ กรุงเทพมหานคร  ทั้งนี้ ได้รับเกียรติ จาก รองศาสตราจารย์ ดร. สุธรรม นันทมงคลชัย ประธานคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดงาน โครงการดังกล่าว ซึ่งผู้เข้าร่วมนำทีมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยฯ และ ดร.ณัทกิจพัฒน์ หอมวิจิตรกุล อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการฟุตบอลอาชีพ รวมทั้ง คณาจารย์และบุคลากรของวิทยาลัย เข้าร่วมรับฟังในหัวข้อดังกล่าว