หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ดร.พิเชษฐ์ เกิดวิชัย ได้เข้าร่วมอบรม TQR ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
ดร.พิเชษฐ์ เกิดวิชัย ได้เข้าร่วมอบรม TQR ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2018-03-27 13:44:09เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 ดร.พิเชษฐ์ เกิดวิชัย ได้เข้าร่วมอบรม โครงการอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่อง การบริหารหลักสูตรเพื่อเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในฐานข้อมูลหลักสูตร (Thai Qualification Register : TQR) และตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยวิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์วัลย์ สัตยารักษ์วิทย์ เป็นผู้ให้ความรู้ ความเข้าใจ และนำเอาประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องมาแนะนำ ซึ่งมีประโยชน์ต่อ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ เป็นอย่างยิ่ง