หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ร.ด. รุ่น 3 เรียนรู้รัฐศาสตร์ขั้นสูง
ร.ด. รุ่น 3 เรียนรู้รัฐศาสตร์ขั้นสูง

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2018-04-02 14:39:26เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยชนะ อิงคะวัตร อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต ได้ดำเนินการสอนให้แก่นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง รุ่นที่ 3 และ 4 ในรายวิชา แนวทางการศึกษารัฐศาสตร์ขั้นสูง ณ ห้อง 2833 ตึกรัฐศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


----------------------------------------------------------------

หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา http://dps.cim.ssru.ac.th/