หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > หัวหน้าสาขาการจัดการทุนมนุษย์และองค์การ เข้าพบรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
หัวหน้าสาขาการจัดการทุนมนุษย์และองค์การ เข้าพบรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2018-02-02 16:07:10
อาจารย์พนิดา นิลอรุณ หัวหน้าสาขาการจัดการทุนมนุษย์และองค์การ เข้าพบรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการพร้อมทั้งหารือแนวทางการจัดการเรียนการสอน พร้อมทั้งร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรค เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาต่อไป