หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > เรียนรู้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เรียนรู้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2018-04-02 14:52:51บรรยากาศการเรียนการสอนในสัปดาห์ที่ 13 ของนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โครงการความร่วมมือตำรวจฯ รุ่นที่ 3 ในรายวิชา การบริหารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ดำเนินการสอนโดย อาจารย์ ดร.ชนานันทร์ รินธนาเลิศ

----------------------------------------------------

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ)
โครงการตำรวจฯ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
โทรศัทพ์ติดต่อ 096-882-5265, 02-160-1557