หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณาจารย์ของว.นวัตกรรมฯ ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาครัวเรือน การบูรณาการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
คณาจารย์ของว.นวัตกรรมฯ ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาครัวเรือน การบูรณาการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2023-05-16 09:32:30เมื่อวันที่ 9-12 พฤษภาคม 2566 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ทำทีมโดย ผศ.ดร.สุพัตรา ปราณี รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมคณาจารย์ของวิทยาลัยฯ ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาครัวเรือน การบูรณาการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน นำนักศึกษาเข้ามีส่วนร่วมในการออกแบบฉลากสินค้าร่วมกับชุมชนและอาจารย์ของคณะให้กับคนในชุมชนฐานราก ณ ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง  ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ณธกร คุ้มเพชร ผู้ประสานงานโครงการบริการวิชาการเพื่อการศึกษาต่อ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มาบรรยายและอบรมให้ความรู้กับผู้นำชุมชนและประชาชนในเรื่อง “การพัฒนาพฤติกรรมของบุคคลและครอบครัวเพื่อการพัฒนาคุณภาพีวิตอย่างยั่งยืน” พร้อมกันนี้ได้เพิ่มกลยุทธ์ แนวทางเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน เพื่อเพิ่มรายได้อย่างยั่งยืน โดยการ วิเคราะห์ วิจัย ออกแบบสินค้า การขายออนไลน์

  พร้อมกันนี้ ได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ ดร.สุวัฒน์ นวลขาว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง เป็นตัวแทนมอบใบประกาศนียบัตร ให้ผู้เข้าร่วมอบรม พร้อมปิดการอบรมโครงการ ดังกล่าว

#ฝ่ายวิจัยบริการวิชาการCIM

#https://cim.ssru.ac.th/

#https://ssru.ac.th/

#www.igd.ssru.ac.th

#SDGs_SSRU