หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > เรียนรู้และเข้าใจอาเซียน
เรียนรู้และเข้าใจอาเซียน

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2018-03-05 14:22:31บรรยากาศการเรียนการสอนในสัปดาห์ที่ 9 ของนักศึกษารัฐศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ 3 ในวิชาการเมืองและนโยบายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดำเนินการสอนโดย พลตำรวจโท ดร.สัณฐาน ชยนนท์ ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐศาสตร์ และประธานหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎี

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา http://mps.cim.ssru.ac.th/