หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > เรียนรู้ไทย เข้าใจอาเซียน
เรียนรู้ไทย เข้าใจอาเซียน

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2018-03-26 15:44:40บรรยากาศการเรียนการสอนและการนำเสนอรายงานการศึกษา ในสัปดาห์ที่ 12 ของนักศึกษารัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง รุ่นที่ 3 และ 4 ในรายวิชา การเมืองและนโยบายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดำเนินการสอนโดย รองศาสตราจารย์ ศิโรตม์ ภาคสุวรรณ อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต


หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา http://mps.cim.ssru.ac.th/