หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > รัฐศาสตร์ โท เอก ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
รัฐศาสตร์ โท เอก ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2018-01-10 15:34:50เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ณ ห้องประชุมใหญ่ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา